+35
°
C
High:+41
Low:+23
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
ΑρχικήΟικονομία & ΑγροτικάΟικονομίαΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Δημοσιευτηκε στις

spot_img

 

Υποβολή προτάσεων έως 31/7/2020

 

 

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύτηκε η τέταρτη (4) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, (ΦΕΚ 1936/Β/20.05.2020 Αριθμ. Απόφασης 50088) όπου μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις να εντάξουν την κατασκευή των βιολογικών καθαρισμών .

 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Πέμπτη 21 Μαΐου 2020. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

 

Επισυνάπτουμε βασικά σημεία του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα».

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

 • 000€ για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • 000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 000€ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Χαρακτήρας επένδυσης:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε γεωργικά προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • Απόκτηση συνόλου στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει

 

Δικαιούχοι:

 • ατομική επιχείρηση, μέγιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης 500.000 ευρώ
 • εμπορική εταιρεία
 • συνεταιρισμός

–       Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες (υπό προϋποθέσεις)
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις)

 

*** Για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί αν είναι κατώτερο των 300 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ.

 

 

Ενισχυόμενες δαπάνες:

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός Κτιριακών εγκαταστάσεων – Ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων (όπως εργοστάσιο, αποθήκη, μονάδα εμφιάλωσης κ.α.), συμπεριλαμβάνεται και το κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας. Κατασκευές για διασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (π.χ. οικοδομικά βιολογικού καθαρισμού, Φυτεύσεις, Υδροδότηση κ.α.).

*Οι παραπάνω δαπάνες αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των δαπανών

 1. Αγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) *Υπό προϋποθέσεις
 1. Αγορά, Εγκατάσταση Καινούριου Μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής και λοιπού εξοπλισμού – ειδικές εγκαταστάσεις (Σύστημα καθαρισμού υγρών/αέριων αποβλήτων, βιολογικός καθαρισμός, Αντλίες-Σωληνώσεις κ.α.) – Μεταφορικά μέσα εντός μονάδας  (κλαρκ, μικρά φορτηγά, ρυμούλκες, φορτωτές κ.α.)
 1. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
 2. Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 3. Μεταφορά τεχνολογίας -τεχνογνωσίας – αδειών εκμετάλλευσης – κ.α
 4. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας (όπως ISO 22000:2018 Ασφάλεια Τροφίμων), πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

**Οι δαπάνες των παραγράφων 6 & 7 αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 75% του συνόλου των δαπανών

 1. Ενίσχυση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας (αυτοτελώς)
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (για νέες (δεν έχει παρέλθει επταετία) μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)
 3. Έξοδα εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων)

 

Είδη Ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη)
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΧΥΣΗΣ

Καθεστώς: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)

 • 55%

 

Καθεστώς: «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις)

Στο Καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας ισχύει ότι και παραπάνω με την μόνη διαφορά στο ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, το οποίο ανέρχεται σε:

 

Με Φορολογική Απαλλαγή:

 • 35% για Μεγάλες επιχειρήσεις
 • 45% για Μεσαίες Επιχειρήσεις

 

Με Επιχορήγηση:

 • 24,5% για Μεγάλες επιχειρήσεις
 • 31,5% για Μεσαίες Επιχειρήσεις

Προσφατα αρθρα

Άνθρακες ο θυσαυρός στον Δήμο Αλμωπίας…

Πολύ είναι η "πολιτική σκόνη " που σηκώθηκε στην Αλμωπία, εξαιτίας της εμπλοκής της...

Πρόστιμο…

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.250€, στις 5 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ....

Στην τελική φάση οι προετοιμασίες για την υποδοχή του ήρωα Κων/νου Τσιτιρίδη στην γενέτειρά του την Κρύα Βρύση!

Σύσκεψη με θέμα την υποδοχή των λειψάνων του ήρωα της ΕΛ.ΔΥ.Κ., Κωνσταντίνου Τσιτιρίδη στην...

Συνεδριάζει η Δημοτική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα...

Παρομοια αρθρα

Άνθρακες ο θυσαυρός στον Δήμο Αλμωπίας…

Πολύ είναι η "πολιτική σκόνη " που σηκώθηκε στην Αλμωπία, εξαιτίας της εμπλοκής της...

Πρόστιμο…

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.250€, στις 5 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ....

Στην τελική φάση οι προετοιμασίες για την υποδοχή του ήρωα Κων/νου Τσιτιρίδη στην γενέτειρά του την Κρύα Βρύση!

Σύσκεψη με θέμα την υποδοχή των λειψάνων του ήρωα της ΕΛ.ΔΥ.Κ., Κωνσταντίνου Τσιτιρίδη στην...