+35
°
C
High:+41
Low:+23
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
ΑρχικήΤοπικάΑλμωπίαΣυνεδριάζει η Δημοτική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας

Συνεδριάζει η Δημοτική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας

Δημοσιευτηκε στις

spot_img

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2024 Δήμου Αλμωπίας.

2

Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (ΚΑΕ 10.8113.0077)

3

Διαβίβαση της αριθ. πρωτ. 10352/04-06-2024 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξούσιου δικηγόρου.

4

Διαβίβαση της αριθ. πρωτ. 10109/30-05-2024 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξούσιου δικηγόρου

5

Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 49/2024 ΑΓΩΓΗΣ, ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Έδεσσας, για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.

6

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας έτους 2024 {σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών}.

7

Αποδοχή ποσού 51.000,00 ευρώ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Αλμωπίας έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, Τροποποίηση Τεχνικού Προσράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

8

Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας και του Δήμου Αλμωπίας στο πλαίσιο του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ», για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.

9

Χορήγηση έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων από τη νέα ισόγεια εμπορική αποθήκη με υπόγειο που πρόκειται να ανεγερθεί στο νότιο διαιρετό τμήμα του μείζονος με αριθ. 1501 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σωσάνδρας της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, μέσω δημοτικής αγροτικής οδού η οποία συμβάλλει στην επαρχιακή οδό 9: “Αριδαία – Σωσάνδρα – Πρόμαχοι”, με ιδιοκτήτη – φορέα εκμετάλλευσης τον κ. Λαζαρίδη Νικόλαο του Γεωργίου.

10

Έγκριση διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) (για διάστημα δύο ετών)».

11

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω του ορίου μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και έγκριση μελέτης- τεχνικών προδιαγραφών και όρων εκτέλεσης της προμήθειας, καθορισμό όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτού και βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης εφαρμογής αρνητικής έκπτωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ.22/2024 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

12

Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση- Τεχνική Υποστήριξη του Λογισμικού των Υπηρεσιών», έγκριση της αριθ. 03/2024 Μελέτης – Τεχνικής Έκθεσης- Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του τρόπου διεξαγωγής και καθορισμός εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

13

Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.»

14

Τροποποίηση της 105/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προσφατα αρθρα

Αυτές είναι οι 8 ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ στη ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) ΑΡΙΔΑΙΑΣ για το 2024:

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ) (20 θέσεις) 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (20 θέσεις) 3....

Προσοχή, προσοχή! Σε εξέλιξη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης που απευθύνεται σε προμηθευτές δημόσιων φορέων και της ΠΕ Πέλλας

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Δάνης Τζαμτζής: «Εφιστούμε την προσοχή στους προμηθευτές της ΠΕ Πέλλας να μην...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024...

ΒΡΟΧΉ -ΧΑΛΑΖΙ-ΑΕΡΑΣ

ΚΑΙ ΤΈΛΟΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΈΣ!! Την δική τους " δευτέρα παρουσία" έζησαν οι παραγωγοί του ορεινού...

Παρομοια αρθρα

Αυτές είναι οι 8 ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ στη ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) ΑΡΙΔΑΙΑΣ για το 2024:

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ) (20 θέσεις) 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (20 θέσεις) 3....

Προσοχή, προσοχή! Σε εξέλιξη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης που απευθύνεται σε προμηθευτές δημόσιων φορέων και της ΠΕ Πέλλας

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Δάνης Τζαμτζής: «Εφιστούμε την προσοχή στους προμηθευτές της ΠΕ Πέλλας να μην...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024...